geriatrik

Specialistutbildningen är en utbildningstjänst där den enskilde läkaren skall vidareutveckla sin läkarroll
för att nå målet specialistkompetens i Geriatrik. Utbildningen syftar inte enbart till att ge erforderlig
medicinsk kompetens utan skall även utveckla ST-läkarens professionella färdigheter vad gäller
kommunikation, ledarskap samt vetenskap/utvecklingsarbete.


Geriatrikens ansvarsområde omfattar en bred bedömning av den äldre patientens såväl medicinska
som sociala funktionsförmåga. Målet för specialisten i geriatrik är att för den enskilde individen
minimera och kompensera det handikapp som följer av ett sjukdomstillstånd. Geriatrikern har en
samordnande funktion vilket kräver ett tvärprofessionellt arbetssätt i nära samarbete med andra
medicinska specialiteter, andra personalkategorier och övriga samhällsinstanser. Baserat på kunskap
om och insikter i övriga specialiteters kompetens skall geriatrikern kunna samordna insatserna till
patientens bästa. Detta ställer förutom stora krav på medicinska kunskaper även lika stora krav på
förmåga till kommunikation, utvecklat ledarskap samt kunskap om och färdigheter i medicinsk
vetenskap och kvalitetsarbete.


Den medicinska kompetensen förvärvas till stor del i det dagliga kliniska arbetet och kan stämmas av
med checklistor och ofta kompletteras genom litteraturstudier och/eller utbildningar. Den professionella
utvecklingen förvärvas också i det dagliga arbetet, men ställer större krav på en medveten planering.
ST-läkaren, handledare, studierektor och utbildningskliniken måste samarbeta för att man skall nå de
mål kring den professionella utvecklingen som fastställts i målbeskrivningen. ST-läkaren skall årligen
tillsammans med handledare gå igenom checklistan inom området professionell utveckling och se vad
man behärskar och vad man behöver komplettera. Därefter planerar man tillsammans hur man skall
uppnå den saknade kompetensen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *